C C C C A+ A A- X

Специализирана администрация

Съдебни секретари

Работно време

  • Приемното време на всички служители, работещи с граждани, е от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Съдебните секретари съставят протоколите от откритите съдебни заседания, подреждат постъпилите в хода на съдебното заседание книжа и изпълняват всички разпореждания на съда, постановени в откритите съдебни заседания.

Нелли Митева

Съдебен секретар по наказателни дела

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 12

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 104

Савка Панова

Съдебен секретар по граждански дела

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 12

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 104

Деловодство (гражданско, наказателно)

Работно време

  • Приемното време на всички служители, работещи с граждани, е от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Деловодителите обработват всички граждански (общи, частни и административни) и наказателни (общ характер, частен характер, административни и частни) дела; предоставят на страните информация за движението на съответното дело, а на лица, които не са страни - след като установят по реда на чл.77, ал.2 от ПАС, че имат интерес да получат исканата информация; издават съдебни удостоверения, изпълнителни листове, преписи от съдебни актове; изпълняват разпорежданията на съда, постановени в закрити съдебни заседания до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт. Тъй като в РС-Котел не е обособена служба "Регистратура", приемането, входирането и обработването на всички документи по несвършили дела се извършва от съдебните деловодители.

Галина Козарева

Деловодител по наказателни дела

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 3

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108; 112

sad.kotel@gmail.com

Милена Дюлгерова

Деловодител по граждански дела

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 3

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108

sad.kotel@gmail.com

Архив

Работно време

  • Приемното време на всички служители, работещи с граждани, е от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Съдебният архивар съхранява всички приключили с влязъл в сила съдебен акт дела и изпълнява разпорежданията на съда, постановени по дела, приключили с влязъл в сила съдебен акт. Тъй като в РС-Котел не е обособена служба "Регистратура", приемането, входирането и обработването на всички документи по свършили дела се извършва от архиваря.

Татяна Дончева

Съдебен архивар

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 3

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108; 112

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Приемното време на държавния съдебен изпълнител е от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в кабинет № 11.

Деловодството на съдебно - изпълнителната служба е организирано в кабинет № 2. Приемно време в деловодството е от 08.30 до 17.00 ч. без прекъсване.

Тук можете да получите информация за насрочените от държавния съдебен изпълнител публични продажби. Публичните продажби се обявяват и на информационното табло на входа на Съдебната палата.

Заявление за допускане до участие в публична продан и наддавателно предложение може да изтеглите от меню "Документи -> Бланки и образци" или да поискате да Ви бъдат предоставени на място в канцеларията.

Галя Андонова

Съдебен секретар (Деловодството на съдебно - изпълнителната служба)

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58

0453 42476, вътр. 109

sad.kotel@gmail.com

Радостина Кънева

Държавен съдебен изпълнител

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 11

Телефон за връзка: 0453 42296; централа: 0453 42476, вътр. 106

rs_kotel1@mbox.is-bg.net; sad.kotel@gmail.com

БЮРО СЪДИМОСТ

Бюро "Съдимост" приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени на територията на Община Котел. Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Котел се издава в рамките на същия ден, в който е постъпило заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение извън община Котел се издават в срок от 3 дни - за тези лица се извършва запитване по електронен път до районния съд по месторождението им, съхраняващ данните за съдимостта.

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост, е необходимо да представите следните документи:

1. Заявление по образец (формулярът може да бъде изтеглен от меню "Формуляри" или да Ви бъде предоставен на място в канцеларията).
2. Лична карта;
3. Документ за платена държавна такса в размер на 5.00 лв. по транзитната сметка на Районен съд-Котел за държавни такси (тази такса може да бъде платена и чрез ПОС-терминала в съда).

В бюро "Съдимост" се работи в граждани от 08.30 до 17.00 часа без прекъсване. 

В Районен съд Котел не се приема плащане на държавни такси в брой.

Татяна Дончева

Съдебен архивар / Завеждащ бюро "Съдимост"

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 3

Телефон за връзка : 0453 42476, вътр.108; 112

sad.kotel@gmail.com

Призовки

Работно време

  • Приемното време на всички служители, работещи с граждани, е от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Чрез призовкаря на РС-Котел се извършва връчване на съдебни книжа и документи, изпратени от РС-Котел и от всички съдилища в Р България. Не се приемат за връчване и не се връчват от призовкаря книжа и документи, които не изхождат от съд. Призовкарят връчва книжа и документи само в границите на град Котел. Не се обслужват вилната зона, както и различните жилищни постройки в землището на града. Съдебните книжа на адреси извън града следва да се връчват по други предвидени от процесуалните закони способи.

Пенка Каракашева

Призовкар

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 3

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108

Служба по вписванията

Работно време

  • Приемното време на съдията по вписванията е от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в кабинет №10А.

Съдията по вписванията има следните основни функции:

  1. Разпорежда или отказва вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
  2. Произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
  3. извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.

 

В Районен съд - Котел има обособено работното място и на служител към Агенцията по вписванията, РД Стара Загора, Имотен регистър Котел с приемно време от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в кабинет № 10Б.

Банкова сметка на Агенцията по вписванията:

IBAN - BG21 CREX 9260 3114 5487 01,

BIC код - CREXBGSF,

ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - офис "Централно управление"

 

Мария Димитрова

Главен специалист към Агенцията по вписванията, РД Стара Загора, Имотен регистър Котел

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет № 10Б

Телефон за връзка: 0453 42447

Стефка Райнова

Съдия по вписванията

8970, гр. Котел, ул. Раковска №58, кабинет №10А

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 103

sad.kotel@gmail.com

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация